Minden, ami kozmetikum

Általános szerződési feltételek

www.dermakademia.eu  - hatályos ettől a naptól: 2023-03-01 

Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával! 


Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken! 

 


A Szolgáltató (Eladó, Vállalkozás) adatai 


Név: Creativiky Kft. 
Székhely: 1222 Budapest, Alsósas u 3.  
Levelezési cím: 1222 Budapest, Alsósas u 3.  
Nyilvántartásba vevő hatóság: Vezetve a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróságnál 
Cégjegyzékszám: 01-09-982066  
Adószám: 23866605-1-43 Képviselő: dr Torma Viktória  
Telefonszám: +36205088401 
E-mail: info@dermakademia.eu 
Honlap: www.dermakademi.eu 
Bankszámlaszám: CIB Bank 10700725-67215988-51100005 
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-103974/2016. 

Tárhelyszolgáltató adatai 


Név: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. 
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. 
Elérhetőség: utalas@tarhely.eu 
Weboldal: tarhely.eu 

Fogalmak 


Áru: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt: 
-ingó dolog, amely digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást foglal magában vagy azzal össze van kapcsolva, olyan módon, hogy az érintett digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás hiányában az áru nem tudná betölteni funkcióit (a továbbiakban: a digitális elemeket tartalmazó áru) 
Digitális elemeket tartalmazó áru: ingó dolog, amely digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást foglal magában, vagy azzal össze van kapcsolva, olyan módon, hogy az érintett digitális tartalom vagy digitális szolgáltatáshiányában az áru nem tudná betölteni funkcióit 
Felek: Eladó és Vevő együttesen 
Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy 
Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül 

Funkcionalitás: a digitális elemeket tartalmazó áru, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége, hogy a céljának megfelelő funkciókat betöltse. 


Honlap: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál 


Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés 
Tartós adathordozó: bármely olyan eszköz, amely lehetővé teszi a fogyasztó vagy a vállalkozás számára a személyesen neki címzett adatoknak a jövőben is hozzáférhető módon és az adat céljának megfelelő ideig történő tárolását, valamint a tárolt adatok változatlan formában történő megjelenítését.  
Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti Áru vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak 


Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy 


Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy 


Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti, 
1. a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint 
2. a jogszabályon alapuló kötelező jótállás 


Vételár: az Áruért, valamint a digitális tartalom szolgáltatásáért fizetendő ellenszolgáltatás. 


Vonatkozó jogszabályok 


A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak: 
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 
151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról 
45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 
1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról 
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) A fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 

 


Az ÁSZF hatálya, elfogadása 


A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen 
Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit. 
A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják. Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. 

 


A szerződés nyelve, a szerződés formája 


A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv. 
A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja. 


Árak 


Az árak forintban értendők. Az Eladó alanyi adómentes ÁFA értékesítés szempontjából, így az áraknak ÁFA tartalma nincs. 
Az árak tájékoztató jellegűek. Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból az Eladó az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre. Amennyiben Eladó az árat hibásan tüntette fel, a már megkötött szerződések esetében az ÁSZF „Eljárás hibás ár” pontja alapján jár el. 


Eljárás hibás ár esetén 


Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül: 
-0 Ft-os ár, 
-kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os Áru esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált Áru). 
Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja az Áru valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron az Árut vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést 


Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek 


A fogyasztó az Áruval vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő: 
Telefon: +36205088401 
Internet cím: www.dermakademia.eu 
E-mail: info@dermakademia.eu 
A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik. 
A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a 
vállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni. 


A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat: 
1. a fogyasztó neve, lakcíme, 
2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, 
3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok             jegyzéke, 
4. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali        kivizsgálása lehetséges, 
5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt         szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása, 
6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, 
7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma. 

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást. Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára: 


Fogyasztóvédelmi eljárás 
Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál lehetséges. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: 
http://www.kormanyhivatal.hu/ 


Bírósági eljárás 
Az ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.


Békéltető testületi eljárás 
Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”). Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti vármegyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki. A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása. A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza. 
A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. A kérelemnek tartalmaznia kell a. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét, 
b. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét, 
c. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését, 
d. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, 
e. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését 
f. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor, 
g. a testület döntésére irányuló indítványt, 
h. a fogyasztó aláírását. 

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről. Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást. A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: 
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei: 


Baranya Vármegyei Békéltető Testület 
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. 
Postacím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36 
Telefonszám: 06-72-507-154 
Mobil: +36 20 283-3422 
E-mail: info@baranyabekeltetes.hu

Honlap: www.baranyabekeltetes.hu 
 


Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető Testület 
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. 
Postacím: 6001 Kecskemét, Pf.228. 
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-70-938-4765, 
06-70-938-4764 
Fax: 06-76-501-538 
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu 
 


Békés Vármegyei Békéltető Testület Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. 
Telefonszám: 06-66-324-976 
Fax: 06-66-324-976

E-mail: bekeltetes@bmkik.hu 
Honlap: www.bmkik.hu 

 


Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület 
Budapesti Békéltető Testület 
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111. Postacím: 1253 Budapest, Pf.:10. 
Telefonszám: +36-1-488-21-31 
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. 
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-090 
E-mail: bekeltetes@bokik.hu 
Honlap: www.bekeltetes.borsodmegye.hu 
 


Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület 
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. 
Telefonszám: 06-62-554-250/118 
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Honlap: www.bekeltetes-csongrad.hu 
 


Fejér Vármegyei Békéltető Testület 
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. 
Telefonszám:06-22-510-310

E-mail: bekeltetes@fmkik.hu 
Honlap: www.bekeltetesfejer.hu 

 

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a. 
Telefonszám: 06-96-520-217

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu 
Honlap: www.bekeltetesgyor.hu 

 


Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület 
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15. 
Telefonszám: 06-52-500-710; 06-52-500-745 
Fax: 06-52-500-720 
E-mail: bekelteto@hbkik.hu; nemes.brigitta@hbkik.hu 
Honlap: www.hbmbekeltetes.hu 
 


Heves Vármegyei Békéltető Testület 
Cím: 3300 Eger, Hadnagy u. 6. fsz. 1. 
Postacím: 3300 Eger, Faiskola u. 15. 
Telefonszám: 06-36-416-660/105-ös mellék 
Mobil: 06-30-967-4336 
E-mail: bekeltetes@hkik.hu 

 


Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Békéltető Testület 
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 303-304. 
Mobil: 06-20-373-2570 
E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

Honlap: www.jaszbekeltetes.hu 
 


Komárom-Esztergom Vármegyei Békéltető Testület Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. 
Telefonszám: 06-34-513-010; 06-34-513-012 
Mobil: 06-30-201-1647; 06-30-201-1877

E-mail: bekeltetes@kemkik.hu 
 


Nógrád Vármegyei Békéltető Testület Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. 
Telefonszám: 06-32-520-860 
Fax: 06-32-520-862 
E-mail: nkik@nkik.hu

Honlap: www.nkik.hu Pest Vármegyei Békéltető Testület Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2. 
Telefonszám: 06-1-269-0703 
Fax: 06-1-474-7921 
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap: panaszrendezes.hu 
 


Somogy Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.

Telefonszám: 06-82-501-000

E-mail: skik@skik.hu 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Békéltető Testület Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. 
Telefonszám: +36-42-420-280 
Fax: +36-42-420-180 
E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Honlap: www.www.bekeltetes-szabolcs.hubekeltetes-szabolcs.hu 
 


Tolna Vármegyei Békéltető Testület 
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet 
Telefonszám: 06-74-411-661 
Fax: 06-74-411-456 
E-mail: kamara@tmkik.hu; t-tiv@tmkik.hu 
 


Vas Vármegyei Békéltető Testület Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. 
Telefonszám: 06-94-506-645 
Fax: 06-94-316-936 
E-mail: pergel.bea@vmkik.hu 
Honlap: www.vasibekelteto.hu 


Veszprém Vármegyei Békéltető Testület 
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 115-116. 
Telefonszám: 06-88-814-121; 06-88-814-111 

E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu

Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu

 


Zala Vármegyei Békéltető Testület Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24. 
Telefonszám: 06-92-550-513 
Fax: 06-92-550-525 
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu
Honlap: www.bekelteteszala.hu 
  
  
Online vitarendezési platform 


Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben. 
Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt Áruval vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. 
A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet. 
Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU 
 


Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Creativiky Kft 
 


Részleges érvénytelenség, magatartási kódex 


Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak. Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe. 
 


Tájékoztatás a digitális elemeket tartalmazó áruk működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről 


A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk. 
Az Áruk lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás 
A honlapon a megvásárolható Áruk lényeges tulajdonságairól az egyes Áruknál szereplő leírásokban adunk tájékoztatást.  
  


Az adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadott adatok valóságáért 
Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra az Áru. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét. Amennyiben a Vásárló véglegesítette rendelését és a megadott adatokban hibát fedez fel, akkor a lehető legrövidebb időn belül kezdeményeznie kell a rendelése módosítását. A hibás rendelés módosítását a megrendeléskor megadott e-mail címről küldött levéllel, vagy telefonhívással jelezheti Vásárló az Eladó felé. 

 


A honlap használata 


A rendelés menete 
A kiválasztott termékre kattintva megtekinthető annak bővebb ismertetője. Vásárlási szándék esetén a megvásárolni kívánt termék a „Kosárba” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba kerül. A "Kosár megtekintése” gombra kattintva megtalálhatók a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, itt leellenőrizhető a rendelés helyessége, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyek igény szerint módosíthatók. A kedvezményre jogosító kuponkódot is itt lehet megadni. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét. A „Megrendel" gombra kattintva a következő lépésben kell kiválasztani a fizetési módot. A megrendelés elküldéséhez a „Megrendelés” gombra kell kattintani. Minden rendelésről automatikus emailes visszajelzést küldünk. A megrendelések feldolgozása legkésöbb következő munkanapon történik. 


Elállási jog/ Visszaszolgáltatási garancia 
A megrendelő a megrendelt termék kézhez vételétől számított 3 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől és visszaküldheti a megrendelt termék(ek)et. (Fontos! Az utánvéttel rendelt csomag át nem vétele nem számít a rendeléstől való elállásnak!) Az elálláshoz szükséges nyilatkozat megtalálható a rendelés visszaigazoló email csatolmányai között, az elállási jog gyakorlásához ezt kell kitöltve visszajuttatni a webáruház üzemeltetőjéhez. A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. A megrendelőt ezenfelül egyéb költség nem terheli. A webáruház köteles vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 15 napon belül visszatéríteni. 


Megrendelés módosítása, törlése 
A megrendelés utólagos módosítására vagy törlésére csak írásos formában, e-mailben kerülhet sor, legkésőbb az áru értékének kifizetése napján (erről a webáruház a vevőt emailben értesíti). 

A rendelés véglegesítése (ajánlattétel) 
Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt Áruknak, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendel” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek. Ön a „Megrendel” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után. Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól. 


Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte 
Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. Az Eladó legkésőbb az Ön ajánlatának elküldését követő munkanap során e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát. A szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó által küldött visszaigazoló email az Ön számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik. 


Fizetési módok 
Bankkártyás fizetés CIB bankon keresztül  
A banki biztonságot az MNB felügyelete garantálja (MNB engedély: H-ENI-1064/2013). A bankkártya visszaélések elleni védelmet rugalmasan és igazságosan kezeljük. 


Banki átutalás 
Az átutaláshoz szükséges adatok: 
Kedvezményezett neve:  Creativiky Kft.
Kedvezményezett számlaszáma:  10700725-67215988-51100005
Megjegyzés: Megrendelés száma

 


Teljesítési határidő 


A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 1-10 nap. Az Eladó késedelme esetén a Vevő jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az Eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a Vevő jogosult a szerződéstől elállni. 
Külföldre történő értékesítés 
Az Eladó nem különbözteti meg a Honlap használatával Magyarország területén és az azon kívül az Európai Unió területén belüli Vásárlókat..A Magyarországon kívüli vásárlásra is jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a vonatkozó rendelet előírásai alapján jelen pont értelmezésében vevőnek az a fogyasztó minősül, aki valamely tagállam állampolgára, vagy valamely tagállamban lakóhellyel rendelkezik, vagy az a vállalkozás, amely valamely tagállamban letelepedési hellyel rendelkezik, és az Európai Unión belül kizárólag végfelhasználás céljából vásárol vesz igénybe szolgáltatást, vagy ilyen szándékkal jár el. Fogyasztónak az a természetes személy minősül, aki olyan célból jár el, amely kívül esik kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenysége körén. A kommunikáció és a vásárlás nyelve elsősorban a magyar nyelv, az Eladó nem köteles a Vásárló tagállami szerinti nyelven kommunikálni a Vásárlóval. 
Az Eladó nem köteles megfeleljen a Vásárló tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett Áruval kapcsolatban meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek, például címkézési vagy ágazatspecifikus követelményeknek, vagy hogy tájékoztassa a Vásárlót ezekről a követelményekről. Az Eladó eltérő rendelkezése hiányában Magyarországi ÁFÁ-t alkalmazza minden Áru esetében. 
A Vásárló a jelen ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel. Elektronikus fizetési megoldás alkalmazása esetén a fizetés az Eladó által meghatározott pénznemben valósul meg, Az Eladó visszatarthatja az Áru átadását ameddig nem győződik meg arról, hogy az Áru árának a díjnak kifizetése sikeresen és maradéktalanul megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával. 
 


Fogyasztói tájékoztató 


Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról 
Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal! 
A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga.  
Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása 
A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja. 
A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége 
Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 5 nap. Írásban történő elállás vagy felmondás esetén elegendő az elállási vagy felmondási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. 
A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet által biztosított elállási idő 14 nap, a jelen ÁSZF-ben az Eladó által vállalt ezen felüli elállási idő önkéntes vállalás a jogszabályan írtakon felül. A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta. Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni. 
Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén 
Az Eladó visszatérítési kötelezettsége 
Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket.  
Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja 
A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli. 
 


A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén 


Az Áru visszaszolgáltatása 
Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles az Árut haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 3 napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által az Áru átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó az Árut a határidő lejárta előtt elküldi. 


Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható 
Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben: 
a. a szolgáltatás maradéktalan teljesítése után, azonban ha szerződés fizetési kötelezettséget keletkeztet afogyasztó számára, jelen kivételi esetre csak akkor lehet hivatkozni, ha a teljesítés a fogyasztó kifejezett 
előzetes beleegyezésével és annak a fogyasztó általi tudomásulvételével kezdődött meg, hogy elveszíti elállási jogát, amint a vállalkozás maradéktalanul teljesítette a szerződést. 
b. olyan Áru vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ. 
c. olyan Áru tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más Áruval; 
d. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele. 
tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta. e. digitális ismeretek, az előfizetéses szerződések kivételével. 
m. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalom tekintetében, ha az Eladó a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát, továbbá a vállalkozás visszaigazolást küldött a fogyasztó részére. 

.A szerződésszerű teljesítés követelményei fogyasztói szerződés esetében 
A szerződésszerű teljesítés követelményei általánosan fogyasztói szerződés keretében eladott áruk és digitális elemet tartalmaz áruk esetében. Az Árunak és a teljesítésnek a teljesítés időpontjában meg kell felelnie a 373/2021. (VI.30.) Korm. rendeletben foglalt követelményeknek. 

A szerződésszerű teljesítés követelményei fogyasztói szerződés keretében eladott digitális elemeket tartalmazó árú esetében 
Digitális elemeket tartalmazó áru esetében az Eladónak biztosítania kell, hogy a fogyasztó értesítést kapjon az áru digitális tartalmának vagy az azzal kapcsolatos digitális szolgáltatás olyan frissítéseiről - ideértve a biztonsági frissítéseket is -, amelyek az áru szerződésszerűségének fenntartásához szükségesek, valamint biztosítania kell, hogy a fogyasztó meg is kapja azokat. 

Az Eladónak a frissítés elérhetővé tételét, ha az adásvételi szerződés 
-a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás egyszeri szolgáltatásáról rendelkezik, akkor az áru és a digitális elemek típusa és célja, valamint az egyedi körülmények és a szerződés jellege alapján a fogyasztó által észszerűen elvárható; vagy 
-a digitális tartalom meghatározott időszakon keresztül történő folyamatos szolgáltatásról rendelkezik, akkor két évet meg nem haladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén az áru teljesítésétől számított két éves időszakon keresztül kell biztosítania. 

Ha a fogyasztó nem telepíti észszerű határidőn belül a rendelkezésre bocsátott frissítéseket, az Eladó nem felel az áru hibájáért, ha az kizárólag a vonatkozó frissítés alkalmazásának hiányából fakad, feltéve, hogy 
a) az Eladó tájékoztatta a fogyasztót a frissítés elérhetőségéről és a telepítés fogyasztó általi elmulasztásának következményeiről; és 
b) a frissítés fogyasztó általi telepítésének elmulasztása vagy a frissítés fogyasztó általi helytelen telepítése nem az Eladó által biztosított telepítési útmutató hiányosságának tudható be. 
Nem állapítható meg hibás teljesítés, ha a szerződés megkötésekor a fogyasztó külön tájékoztatást kapott arról, hogy az áru valamely konkrét tulajdonsága eltér az itt leírtaktól, és az adásvételi szerződés megkötésekor a fogyasztó ezt az eltérést külön, kifejezetten elfogadta. 


Jótállás 

Kötelező jótállás 

A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza. 
A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. 
A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.  
A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik. 
A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. 

Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, az Ügyfél Békéltető testületi eljárást kezdeményezhet. 
 


Önkéntes jótállás 

Szolgáltató az általa értékesített termékekre vonatkozóan a Weboldalon, a Termék ismertetőjében megjelölt időtartamú jótállást (garancia) vállal, amely a kormányrendelet szerinti időtartamnál hosszabb is lehet. Szolgáltató az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Ügyfél általi átvételekor adott garanciajegyen (jótállási jegyen) szereplő adatok útján közli. 
Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával? 

Szerdődési Jogok 

Az oldalon található ingyenes és fizetéssel elérhető információkat a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján a szerzői jog védi. 
A szerzőt megillető jogok a következőek: 

a) a többszörözés (Szjt. 18-19. §), 
b) a terjesztés (Szjt. 23. §), 
c) a nyilvános előadás (Szjt. 24-25. §), 
d) a nyilvánossághoz közvetítés sugárzással vagy másként (Szjt. 26-27. §), 
e) a sugárzott műnek az eredetihez képest más szervezet közbeiktatásával a nyilvánossághoz történő továbbközvetítése 
(Szjt. 28. §), 
f) az átdolgozás (Szjt. 29. §), 
g) a kiállítás (Szjt. 69. §). 
A szerzői joggal való bármilyen visszaélés, a vásárlás feltételeinek nem megfelelő jogszerűtlen felhasználása esetén, vagy erre utaló magatartás/utalás/fenyegetés esetén a megvásárolt információkhoz való hozzáférés a törvényi jogorvoslatig határozatlan időre felfüggesztésre kerül. 

Az oldalon vásárolt kurzusok megosztása/másoknak hozzáférés biztosítása esetén a hozzáférés szerződésszegésnek minősülő magatartás miatt megszakításra kerül.  
A Szolgáltató ezután polgári peres feljelentést tesz a szerzői jog megsértője ellen. 


A Weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. 
A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. 

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. 


A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók. 


Panaszérvényesítési Lehetőségek 

Panaszügyintézés 
Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő: 
Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat) E-mail: info@dermakademia.eu 

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes. 

 

Tartsuk a kapcsolatot!

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy mindig naprakész légy!


Írj nekünk, ha kérdésed van!